Återvinning


Ge dina sopor ett nytt liv

Soptunnan eller återvinningsstationen – varför ska vi lämna vårt skräp på olika platser? Och vad händer egentligen med dina gamla saker efter att du slängt dem?
   På Växtvärket får du veta mer om hur olika material kan komma till nytta igen genom återanvändning, återvinning och energiutvinning.

Sopor är ett stort problem på vår jord. Allt vi köper och använder blir till avfall till slut, som en trasig cykel, rester av middagen eller urväxta kläder.
   Mycket av det vi slänger tar det lång tid för naturen att bryta ner och ibland innehåller det farliga ämnen som inte borde komma ut i kretsloppet.
   Om man sorterar sopor kan man både skydda miljön och dra nytta av soporna genom att förbränna, återvinna eller kompostera dem. I Sverige måste man sortera sina hushållssopor.
   I Sverige slänger varje person i genomsnitt 460 kg avfall varje år som kan bli till något nytt eller energi. I Halmstad producerar varje person 540 kg avfall varje år, det är 80 kg mer än genomsnittet i Sverige.
   Mycket av det som vi slänger går till återvinning. Glas är ett bra exempel, i naturen tar det mycket lång tid för glas att brytas ner, mer än en miljon år. Men glas kan smältas ner och användas igen och det går att återvinna hur många gånger som helst! Vinsten blir minskade utsläpp och minskad energiförbrukning jämfört med om vi tillverkat helt nytt glas hela tiden.

Vad händer med det vi slänger i soptunnan?

Vad händer med soporna, som vi inte kan materialåtervinna eller återanvända? Det avfall, som vi slänger i soptunnan hämtas av sopbilen och körs till HEM:s avfallskraftvärmeverk. Där bränner vi avfallet, tar tillvara på energin som finns i materialet och återvinner den i form av fjärrvärme och el.

Vilket avfall ska inte i soptunnan?

Materialåtervinning spelar en mycket viktig roll för en hållbar utveckling. Utnyttjandet av jordens resurser ökar varje år, liksom den totala mängden avfall.
   När vi sorterar och återvinner material kan vi minska uttaget av nya råvaror, till exempel metall. Samtidigt sparar vi energi och undviker utsläpp av växthusgaser. Det går nämligen åt mycket mer energi för att förädla en råvara än för att bearbeta återvunnet material. När till exempel ny metall bryts är det bara en eller några få hundradelar av den upptagna malmen som faktiskt är metall. 
   Genom att källsortera våra sopor bidrar vi till materialåtervinningen. Förpackningar av plast, metall, papper, kartong och glas samt tidningar samlas in på cirka 70 olika ställen i Halmstad och övrigt avfall kan lämnas på någon av Halmstads fem återvinningscentraler.

Farligt avfall

Mycket av det vi slänger innehåller ämnen som är farliga för miljön om de kommer ut i naturen. Därför får inte kemikalier, läkemedel, färger och lösningsmedel slängas bland hushållssoporna i den vanliga soptunnan.
   Farligt avfall ska lämnas på en återvinningscentral och överbliven medicin tar du med dig till ett apotek. Batterier ska slängas i särskilda behållare – ofta finns det batteriholkar i affärer som säljer batterier. Alla elektronikprodukter som är mindre än 25 cm får dessutom lämnas in i affärer som säljer elektronikprodukter.Visste du att:
  • Den som inte sorterar sina sopor bryter mot lagen. 
  • Pappersfibern kan återvinnas i genomsnitt sex gånger.
  • När aluminium återvinns sparar vi 95 procent av den energi som hade behövts för att göra helt ny aluminium.
  • Var tredje pappersförpackning i mataffären är tillverkad av återvunnet material.
  • Glas, stål och aluminium kan återvinnas hur många gånger som helst.
  • En enda mobiltelefon ger upphov till 86 kg sopor.  

 


Avfallshantering

Avfallstrappan visar i vilken ordning olika metoder för att behandla avfall bör användas. Den grundar sig på EU-direktiv och är ett sätt att uppnå EU:s miljömål.
   Det översta steget, att förebygga uppkomsten av avfall, är prioriterat i både den europeiska och i den svenska avfallslagstiftningen. Genom förbättrade produktionsmetoder och förändrade konsumtionsvanor kan vi förhindra att sopor uppstår. 

Fundera på:
  • Vad händer med dina gamla saker som du slänger i soptunnan eller lämnar till återvinning?
  • Vilket alternativ är bäst för miljön? Varför?

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB