Koppling till läroplanen

– Naturen


Växtvärkets utställning är uppbyggd med läroplanens kunskapskrav i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 som utgångspunkt och vi anpassar varje besök efter elevernas ålder.

Vårt mål är att vara ett hjälpmedel för dig som lärare i undervisningen, att väcka elevernas nyfikenhet och få dem att börja fundera på hur det de gör i sin vardag påverkar.

Centralt innehåll (årskurs 4-6) 

Biologi

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Fysik

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Kemi

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Geografi

Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.

 

Copyright 2017 - Halmstads Energi och Miljö AB